بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، گروه زبان‌شناسی، دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی، استاد، گروه زبان‌شناسی، دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد رشت، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

10.22084/rjhll.2020.21850.2041

چکیده

افعال وجهی دسته‌ای از افعال کمکی هستند که بازنمایی مفاهیم وجهی را در ارتباط با فعل اصلی به عهده دارند و در اثر رخداد دستوری‌شدگی، یعنی فرایند تکوین سازه‌های دستوری، پدید آمده‌اند. در این پژوهش برآنیم که به بررسی دستوری‌شدگی فعل وجهی پررخداد vastǝn (بایستن) در گیلکی از زبان‌های ایرانی شاخۀ غربی بپردازیم. از آنجا که گیلکی زبانی است با داده‌های تاریخی اندک، ضمن بهره‌گیری از اصول هاپر (1991) به عنوان چارچوب اصلی تحقیق، میزان کارآمدی اصول مزبور را سنجیده‌ایم و در برخی موارد تحلیلی جایگزین ارائه کرده‌ایم. همچنین در بررسی داده‌ها مفاهیم ترتیب کلمه، بازتحلیل، قیاس و معنازدایی را به خدمت گرفته‌ایم. در مقالۀ حاضر، پس از تشریح بنیان نظری تحقیق به تحلیل داده‌ها پرداخته‌ایم. تغییر در سامانۀ وجه امری مهمترین نتیجه ای است که از رهگذر دستوری شدگی فعل وجهی vastenحاصل میشود و موجب متمایز ساختن گیلکی از سایر زبانهای ایرانی میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات