رده‌شناختی ساخت سببی در زبان پشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

10.22084/rjhll.2022.26453.2227

چکیده

ساخت­‌های سببی یکی از موارد مهم در زبان است که در نظام ذهنی بشر در همۀ زبان‌­های دنیا، به‌صورت اساسی نقش بسته است. در این مقاله ساخت سببی زبان پشه‌­ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. ساخت‌­های سببی از لحاظ نحوی و معنایی گسترۀ بحث این مقاله را تشکیل می­‌دهد. با آن‌که ساخت سببی به‌صورت‌­های مختلف در زبان­‌های دنیا شرح و تفسیر شده است، اما در زبان پشه‌­ای به این موضوع تاکنون پرداخته نشده است. هدف کلی این تحقیق تبیین ساخت‌­های سببی در زبان پشه‌­ای است. چارچوب کاری این تحقیق مقالۀ ساخت سببی زبان فارسی دبیرمقدم  است که در سال (1367/1399) در مجلۀ زبان­شناسی چاپ شده است. در متن پشه‌­ای این تحقیق از الفبای فونتیک آمریکایی شمالی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


– بینوا، عبدالحی (1387). تاریخچۀ پشه‌ای­های افغانستان، انتشارات معارف، کابل، چاپ اول.
– غمجن، نورمحمد (1399). فرهنگ زبان پشه­ای، انتشارت بیهقی، کابلف چاپ اول.
– کلمانی، محمدزمان (1389). مجموعه مقالات و یادبود از شاعر پشه‌یی توکل بابا، انتشارات بیهقی، کابل، چاپ اول.
– کلمانی، محمدزمان (1389). پشه‌ای افغانان، انتشارات بیهقی، کابل، چاپ اول.
– کلمانی، محمدزمان (1384). پشه‌ای گلینا، انتشارات مطبعه، کابل، چاپ اول.
– دبیرمقدم، محمد (1393). رده‌شناسی زبان­های ایرانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم.
– دبیرمقدم، محمد (1399). زبان‌شناسی منظر ایرانی، انتشارارت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ­ اول.
– ناصح، نورالرحمن (1397). ساخت زبان فارسی، انتشارات تمدن شرق، کابل، چاپ اول.
– یمین، محمدحسین (1384). دستورمعاصر پارسی دری، انتشارات میوند، کابل، چاپ پنجم.
– یمین، محمدحسین (1376). دستور تاریخی زبان پارسی دری، انتشارات میوند، کابل، چاپ اول.
– Morgenstierne, G (1967). The Pashai language, Indo-Iranian Frontier Languages, Oslo Universitet, forlaget.   
– Lehr, R (2014). a descriptive grammar of pashai: the language and speech community of darray nur, P.H.D thesis, Chicago  university.
– Liljegren, H (2019). A micro-typological study of Pashai varieties in Afghanistan, M.A thesis, Stockolm University.