بررسی آوایی ریتم گفتار فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.22084/rjhll.2022.25454.2193

چکیده

در این پژوهش به بررسی همبسته‌های صوتی ریتم گفتار فارسی پرداختیم. برای این منظور، تعداد 120 جمله با الگوی تناوب تکیه‌ای (60 جمله) و تلاقی تکیه‌ای (60 جمله) طراحی کردیم. در داده­های تناوب تکیه‌ای بین دو هجای تکیه­برِ کلمات حداقل یک و حداکثر سه هجای بدون تکیه قرار داشت. اما در داده­های تلاقی تکیه‌ای، هجای تکیه‌­بر کلمات در تلاقی با یکدیگر بودند. طراحی این جملات توسط نگارندگان انجام شد و از پیکرۀ خاصی برای این منظور استفاده نگردید. جملات را 10 شرکت­‌کننده به‌صورت طبیعی و با سرعت معمولی خواندند و گفتار آنها ضبط گردید. مقادیر پارامترهای صوتی وابسته به فرکانس پایه و متوسط مقادیر شدت انرژی و دیرش در طول هجاهای هدف کلمات اندازه‌گیری و استخراج شد. تحلیل داده­ها در چارچوب واج‌شناسی آزمایشگاهی در حوزۀ ریتم گفتار انجام شد. نتایج نشان داد مقادیر تمامی پارامترهای صوتی شامل فرکانس پایه، شدت انرژی و دیرش در داده‌های تناوب تکیه‌ای در هجاهای تکیه‌بر در توالی هجاهای قوی- ضعیف در S-U و ضعیف- قوی در U-S به‌صورت معناداری از هجاهای بدون تکیه بیشتر است. ولی در داده‌های تلاقی تکیه‌ای اختلاف مقادیر فرکانس پایه در توالی هجاهای تکیه‌برِ مجاور با یکدیگر معنادار نیست به علاوه، در توالی دو هجای تکیه‌بر در الگوی تلاقی تکیه‌ای، شدت انرژی هجای دوم به‌طور معناداری بیشتر از هجای اول است، ولی برعکس، دیرش هجای اول به‌طرز معناداری از هجای دوم بیشتر است. بر پایۀ این نتایج این‌گونه بحث کردیم که در جملات با الگوی تناوب تکیه‌­ای (الگوی تکیه‌­ای ضعیف- قوی یا قوی- ضعیف) ریتم وجود دارد زیرا توزیع پارامترها به شکل نامتوازن منجر به ایجاد قله‌­ها و دره­‌های برجستگی می‌­شود، اما در جملات با الگوی تلاقی‌ تکیه‌ای (قوی- قوی) ریتم وجود ندارد زیرا عملکرد فرکانس پایه خنثی می‌­شود و دو پارامتر دیرش و شدت انرژی نیز در جهت عکس یکدیگر عمل می­‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


– ابوالحسنی‌زاده، وحید و تقوی، نفیسه (1398). «بررسی و مقایسه ریتم زبان فارسی و زبان انگلیسی»، دو فصلنامه زبان و ادبیات تفسیری- تطبیقی، (1)4: 1-10.
– بی­جن­خان، محمود (1392). نظام آوایی زبان فارسی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
– پرمون، یدالله (1385). «یک الگوریتم عروضی برای تکیه پیش‌روی کلمه در فارسی امروز»، دومین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه. 262-284.
– تقوی، نفیسه؛ مولودی، امیرسعید و ابوالحسنی، وحیده (1399). «بررسی همبسته‌های آکوستیکی ریتم گفتار زبان فارسی با تمرکز بر تمایزات میان گوینده»، پژوهش­های زبانشناسی، (2) 23: 27-50.
– حق شناس، علی‌محمد (1356). آواشناسی. چ 1، تهران: انتشارات آگاه.
راسخ مهند، محمد (1383). «معرفی نظریه بهینگی و بررسی تکیه در فارسی»، مجله زبانشناسی، 19(1): 42-66.
سامعی، حسین (1374). «تکیه فعل در زبان فارسی: بررسی مجدد»، نامه فرهنگستان، 1 (4): 21-6.
– سپنتا، ساسان (1377).  آواشناسی فیزیکی زبان فارسی، اصفهان: گلها.
– صادقی، علی اشرف (1368). «عوض شدن جای تکیه در بعضی کلمات فارسی»، مجله زبانشناسی، 6 (1): 23-28.
– صادقی، وحید (1397). ساخت نوایی زبان فارسی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
– طبیب‌زاده، امید (1385). «ساخت وزنی و تکیه واژه در فارسی پژوهشی بر اساس نظریه تکیه وزنی»، پژوهش‌های زبانشناسی، 1 (1): 63-78.
– Amini, Afsaneh (1997). “On Stress in Persian”, Toronto Working Papers in linguistics, 16 (1): 1-20.
– Asadi, H., Nourbakhsh, M., He, L., Pelligerino, E., & Dellwo, V. (2018). “Between-speakers rhythmic variability is not dependent on language rhythm as evidence from Persian reveals”, The International Journal of Speech, Language and the Law, 25(2): 151-172.
– Beckman, M.  (1982). “Segment duration and the mora in Japanese”. Phonetica, 39: 113-135.
– Beckman, M. (1986). Stress and non-stress accent: Foris, Dordrecht.
– Chahal, D., & Hellmuth, S. (2014). “Comparing the intonational phonology of Lebanese and Egyptian Arabic”. In S. A. Jun (Ed.), Prosodic typology II: the phonology of intonation and phrasing, Volume 2: 365–404. Oxford, UK: Oxford University Press.
– Chodzko, A. (1852). Grammair persane ou principes de l`iranien modern. Paris Maisonneuve and Cie.
– Chomsky, N & Halle, M (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Raw Publishers.
– Crystal, D (1969). Prosodic systems and intonation in English, Cambridge University Press.
– Ferguson, C.A. (1957). “Word Stress in Persian”, language, 33 (2):123-36.
– Fry, D.B. (1955). “Duration and intensity s physical correlates of linguistic stress”. J. acoust. Soc. Am. 27: 765-768
– Fry, D.B. (1958). “Experiment in the perception of stress”. Language and Speech, 1: 126-152.
– Grabe, E., & Low, E. L. (2002). “Durational variability in speech and the Rhythm Class”
– Gussenhoven, Carlos. (1984). On the Grammar and Semantics of Sentence-Accents, Foris, Dordrecht.
– Hall, T. A. and Kleinhenz, U. (1999). Studies on the Phonological Word, John Benjamins, Amsterdam/ Philadelphia.
– Halle, M. and Vergnaud, J. (1987).  An Essay on Stress, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
– Hayati, A. M. (1997). “A Contrastive analysis of English and Persian stress”. PSiCL, 32: 51-56.
– Hayes, B. (1989). “The Prosodic Hierarchy in Meter”, in P. Kiparsky and G. youmans (eds.), Rhythm and Meter, Academic Press, Orlando, 201-260.
– Hayes, B. and Lahiri, A. (1991). Bengali Intonational Phonology, NLLT 9, 47-96.
– Hosseini, A. (2014). The Phonology and Phonetics of Prosodic Prominence in Persian. PhD thesis, University of Tokyo.
– Huggins, A.W. F. (1975). “On isochrony and syntax”: in Fant, Tatham, Auditory analysis and perception of speech, pp. 455-464. Academic Press: London.
– Hyman, L.M. (2009). “How (not) to do phonological typology: the case of pitch-accent”. Language sciences, 31: 213-38.
– Hyman, L.M. (2014). “Do all languages have word accent?” In van der Hulst, H. (ed.) Word Stress: Theoretical and Typological Issues. Cambridge: Cambridge University Press.  
Hypothesis. In C. Gussenhoven & A. Warner (Eds.), Laboratory Phonology 7: 515-546.
– Jackendoff, R. (1972). Semantic Interpretation in Generative Grammar, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
– Kahnemuyipour, A. (2003). “Syntactic Categories and Persian Stress”. In Natural Language & Linguistic Theory, 21: 333-379.
– Kelber, F. and Klipphahn, N. (2006). An of secondary acoustic investigation stress in German. Arbeitsberichte Institut fur Phonetik: Kiel.
– Kenstowicz, M. (1994). Phonology in the Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.
– Kohler, k. (2009). “Whither speech rhythm research”? Phonetica, 66: 5-14.
– Lazard, G. (1992). A Grammar of Contemprary Persian, Mazda, Costa Mesa, California. Translated from French by Shirly Lyons.
– Lehiste, I. (1973). “Phonetic disambiguation of syntactic ambiguity”. Glossa, 7: 107-122.
– Lehiste, l. (1970). Suprasegmentals. MIT Press: Cambridge.
– Liberman, P. (1960). “Some acoustic correlates of word stress in American English”. J. acoust. Soc. Am. 32: 451-454.
– Liberman, P. (1967). Intonation, perception, and language, (MIT Press, Cambridge).
– Mahootian, Sh. (1997). Persian, Routledge, London.
– Mattys, S. L. (2004). “Stress versus co-articulation: towards an integrated approach to explicit speech segmentation”. Journal of Experimental Psychology, 30: 397-408.
– Mori, Y. Hori, T. and Erickson, D. (2014). “Acoustic Correlates of English Rhythmic pattern for American Versus Japanese Speakers”. Phonetica, 71: 84-108.
– Phillot, D. G. (1919). Higher Persian Grammar. Calcutta: The University Press.
– Pierrehumbert, J. (1980). The Phonology and Phonetics of English intonation. PhD thesis, MIT.