دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، دی 1400 
آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

صفحه 161-200

10.22084/rjhll.2020.21734.2025

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


معرفی یک پیکرة متنی تخصصی: پیکرة پژوهش‌نامه

صفحه 271-289

10.22084/rjhll.2021.24209.2136

الهام علایی ابوذر؛ نصراله پاک‌نیت؛ علی‌اصغر حجت‌پناه؛ مجتبی زالی؛ محمدهادی آقالویی آغمیونی