دستکاری و مطالعه ادراکی جملات خبری به سؤالی بله/ خیر با استفاده از دو الگوی شیب و همزمان‌سازی- کپی‌برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار زبان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعات انجام شده حاکی از تفاوت جملات سؤالی و خبری در لبه سمت راست‌ است، هدف این است که مشخص شود از لحاظ ادراکی دستکاری کدامیک از بخش‌های منحنی زیروبمی در تعیین نوع جمله تأثیر دارد و آیا دستکاری لبه سمت راست‌ به تنهایی می‌تواند بر درک شنونده اثر بگذارد و باعث ‌شود شنونده جمله‌ را به صورت سؤالی درک کند. ابتدا نقاط آکوستیکی هدف در جملات خبری از طریق الگوی شیب و همزمان-سازی- کپی‌برداری با نرم‌افزار پرات دستکاری شد تا به جمله سؤالی متناظر تبدیل شود و سپس در بخش آزمون ادراکی میزان سؤالی و خبری بودن جمله دستکاری شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که لبه سمت راست‌ به صورت قطعی نمی‌تواند جمله خبری را به سؤالی تبدیل کند ولی عامل مهمی در تعیین نوع جمله است. تقریباً90% از شنوندگان پاره‌گفت تولید شده در قله هسته را بیشتر به عنوان جمله سؤالی درک کردند.

کلیدواژه‌ها