معرفی و نقد کتاب دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دانش آموخته ی دکتری زبان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

دستور شناختی اولین نظریۀ زبا‌ن‌شناسی است که به‌طور اختصاصی به مسألۀ دستور پرداخته‌است و ساختار زبان را محصول شناخت و تعاملات اجتماعی توصیف می‌کند. در دستور شناختی، اعتقاد بنیادین بر این است که دستور معنادار است و تنها در ارتباط با نقش ارتباطی خود می‌تواند توصیف شود، بنابراین این دستور بخشی از سنت نقش‌گرایی
به‌حساب می‌آید. جای خالی تألیف یک اثر برای معرفی کامل این نظریه به زبان فارسی و از همه مهم‌تر تحلیل ساخت-های فارسی درقالب این چارچوب به‌منظور درک هرچه بهتر این نظریه احساس می‌شد، تا این‌که کتاب دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی در زمستان سال 1398 به‌وسیلۀ انتشارات «سمت» و به قلم خانم دکتر سحر بهرامی خورشید منتشر شد. در این مختصر به معرفی و نقد این اثر پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها