مقایسۀ تحولِ تاریخیِ- تطبیقی برخی واجها و ساخت هجا در بلوچیِ سراوانی و فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان، ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، زبانهای باستانی ایران، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

چکیده

گویش بلوچیِ سراوانی یکی از گویش‌های زبان بلوچی است. هدفِ این پژوهش، بررسی و توصیف تحول برخی از واجهایِ گویشِ بلوچیِ سراوانی از ایرانی باستان تاکنون و مقایسۀ آنها با فارسی است. همچنین ساخت هجا در بلوچی سراوانی با فارسی میانه و فارسی نو مقایسه خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، واجها از گفتار گویشورانِ بلوچی سراوانی گردآوری و تحول واجهای مورد نظر از ایرانی باستان تا بلوچی امروز مقایسه شد. از جمله برخی یافته‌های پژوهش ابقای واکه‌های مرکبِ ایرانی باستان و واج /t/ در پایان واژه‌ها در بلوچی سراوانی است. همچنین ساخت هجا در بلوچی سراوانی شباهت بیشتری به فارسی میانه دارد تا فارسی نو و در آن ساخت (c)cv(c)(c) از دورۀ میانه باقی مانده است.

کلیدواژه‌ها