واژه‌بست‌های ضمیری در جوشقانی، شواهدی از پیش‌بست‌سازی و میان‌بست‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

جوشقانی از زبانهای مرکزی ایران است که در شهر کوچک جوشقان در شمال اصفهان صحبت می‌شود. ضمیرهای واژه‌بستی در جوشقانی کاربرد گسترده ای دارند و ویژگیهای خاصی یافته‌اند که آن را از دیگر زبانهای ایرانی غربی متمایز می‌کند. از جملۀ این ویژگی‌ها پیش‌بست‌سازی و میان‌بست‌سازی ضمیرهای پی‌بست است که نشان می‌دهد شرایط واجشناختی چگونه می‌تواند جایگاه نحوی ضمیر واژه‌بستی را تغییر دهد. مضاعف‌سازی و خوشۀ واژه‌بستی از دیگر ویژگیهای ضمیر واژه‌بستی در جوشقانی است. این مقاله نگاهی دارد به نقش و جایگاه نحوی ضمیرهای واژه‌بستی در جوشقانی و در ضمن آن به چگونگی مضاعف‌سازی این ضمیرها و شرایط شکل‌گیری خوشۀ واژه‌بستی در ضمیرهای واژه‌بستی می‌پردازد. همچنین بافت‌آوایی که منجر به تبدیل ضمیر پی‌بست به ضمیر پیش‌بست یا میان‌بست می‌شود را نیز بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها