آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد شاهرود

2 استادیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

3 دکترای زبان‌شناسی، مدرس دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

در این پژوهش برآنیم تا با پیروی از رویکرد ساختواژه‌ی متعارف که شاخه‌ای از رویکرد کلی رده‌شناسی متعارف است به این پرسش پاسخ دهیم که آیا واژه‌بست‌های زبان فارسی بر اساس معیارهای رده‌شناختی تشخیص واژه‌بست متعارف، در این دسته قرار می‌گیرند یا نه؟ بدین منظور، ویژگی‌های واژه‌بست‌های زبان فارسی شامل: نشانه‌ی مفعولی /=o/، حرف ربط پی‌بستی /=o/، نشانه‌ی افزایشگر /=am/، پی‌بست‌های ضمیری، افعال پی‌بستی، یای نکره /=i/، یای تخصیص نکره /=i/، کسره اضافه /=e/ ، نشانه‌ی تاکید /=hâ/ و نشانه‌ی معرفه /=e/ را با معیارهای واژه‌بست متعارف مقایسه نموده و در مورد میزان متعارف‌بودگی آن‌ها تصمیم خواهیم گرفت. این پژوهش برای فهرست واژه‌بست‌های فارسی به شقاقی ( 1374، 1392) استناد کرده‌است. از آن‌جا که غالب این واژه‌بست‌ها در بافت گفتاری و غیررسمی از سوی گویشوران فارسی به کار گرفته می‌شوند، تمام مثال‌های ارائه شده در این پژوهش از ضبط گفت وگوهای روزمره‌ی فارسی زبانان ساکن تهران به دست آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها