دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری

10.22084/rjhll.2021.23946.2128

جواد احمدزاده کلات؛ محمد دبیرمقدم


6. فعلهای ‌ معین آغازی در زبان فارسی

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

جهاندوست سبزعلیپور؛ فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ بهرام خوشنودی


9. بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسشواژه ای: همپایه و چندگانه

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری