دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری

صفحه 1-22

10.22084/rjhll.2021.23946.2128

محمد دبیرمقدم؛ جواد احمدزاده کلات


افعال معین آغازی در زبان فارسی

صفحه 97-109

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ بهرام خوشنودی


بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه

صفحه 153-175

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری