دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398 
5. کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو

صفحه 93-112

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


10. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

صفحه 207-224

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر