دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، خرداد 1398 
استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

صفحه 85-99

10.22084/rjhll.2017.13628.1716

وجیهه فرشی؛ علی افخمی؛ آزیتا افراشی؛ غلامحسین کریمی دوستان


ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

صفحه 219-237

10.22084/rjhll.2018.16815.1846

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان