دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398 
4. بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

صفحه 59-84

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


5. استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

صفحه 85-99

وجیهه فرشی؛ آزیتا افراشی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان


11. ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

صفحه 219-237

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان