تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشگاه دولتی سمنان

10.22084/rjhll.2018.15793.1807

چکیده

هدف مقاله حاضر، راستی‌آزمایی طبقه‌بندی‌های شش‌گانه کرن و وجود یا عدم وجود تقارن در هماهنگی گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی می‌باشد. در این پژوهش به دو پرسش اساسی پاسخ داده می‌شود: 1. آیا گونه‌های مورد بحث در طبقه‌بندی‌های مذکور جای می‌گیرند و یا تحلیل رده‌شناختی این گونه‌ها مستلزم بازنگری و افزودن طبقاتی جدید است؟ 2. آیا هماهنگی گردی در گونه‌های مذکور به صورت متقارن می‌باشد؟ نتایج نشان می‌دهد که با وجود قرابت بسیاری که این گونه‌ها درحوزه‌های نحوی، صرفی و ... دارند، در حوزه ‌واجی، این سه ‌گونه در فرآیند هماهنگی گردی در سه طبقه‌زبانی فرضی A, B, C قرار می‌گیرند و فقط گونه رزن دارای تقارن کامل در انتقال ممیزه گردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها