بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار زبانشناسی دانشگاه یاسوج

10.22084/rjhll.2018.16724.1840

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی واژه‌بست‌های ضمیری گویش خلاری، از گویش‌های استان فارس، پرداخته است. در این گویش ضمایر پیوسته، که از نوع واژه‌بست هستند، از نظر نوع و توزیع با گونه فارسی معیار تفاوت دارند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مصاحبه با گویشوران ساکن روستای خلار و نیز شهرستان شیراز انجام شده است. در این مطالعه، سعی شده انواع، توزیع و میزبان‌های واژه‌بست‌ها مورد بررسی قرار گیرند. نتایج نشان داد واژه‌بست‌های ضمیری در این گویش در نقش‌های فاعل، مفعول مستقیم، غیرمستقیم و اضافی کاربرد داشته و به سازه‌های مختلفی از جمله فاعل، مفعول، قید، و غیره متصل می‌شوند. این گویش در سیر تحولی نظام واژه‌بست‌های زبان فارسی در مرحله مجاورت فعل با گرایش غالب نظام پیشافعلی قرار دارد. کاربرد عمدۀ واژه‌بست‌ها و تفاوت مهم این گویش با گونۀ معیار در نقش نشانۀ فاعل در زمان گذشته است که در جایگاه‌های مختلف قبل از فعل واقع می‌شوند.

کلیدواژه‌ها