کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی همگانی، استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا

10.22084/rjhll.2019.19500.1949

چکیده

پزشکان و متخصصان، بیماران و خانواده‌های آنان، و رسانه‌ها از زبان توصیفی برای بیان و انتقال تاثیر و تجربه بیماری سرطان استفاده می‌کنند و استعاره‌های مفهومی نقش مهمی در درک جنبه‌های مختلف مفهوم‌سازی احساس و تجربه احساسی ایفا می‌کنند. از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی، استعاره‌های مفهومی نقش مهمی در نظام شناختی بشر ایفا می‌کنند و بر خلاف گذشته، منحصر به ادبیات و تنها برای زیبایی متون تلقی نمی‌شوند. پژوهش حاضر سعی دارد از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی به بررسی استعاره‌های مفهومی مورد استفاده در مقاله‌های پزشکی مرتبط با سرطان تالیف‌شده به زبان فارسی بپردازد. یافته‌های پژوهش کنونی نشان می‌دهند که تعدادی از مفاهیم پزشکی سرطان با استفاده از استعاره‌های مفهومی بیان می‌شوند و فارسی‌زبانان برای بیان مفاهیم پزشکی حوزه سرطان از حوزه‌های مبدأ مختلفی همچون «سرطان جنگ است»، «سرطان سفر است»، و ... استفاده می‌کنند و این استعاره‌ها می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی بر تصور رایج در مورد سرطان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها