کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی همگانی، استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا

10.22084/rjhll.2019.19500.1949

چکیده

پزشکان و متخصصان، بیماران و خانواده‌های آنان، و رسانه‌ها از زبان توصیفی برای بیان و انتقال تاثیر و تجربه بیماری سرطان استفاده می‌کنند و استعاره‌های مفهومی نقش مهمی در درک جنبه‌های مختلف مفهوم‌سازی احساس و تجربه احساسی ایفا می‌کنند. از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی، استعاره‌های مفهومی نقش مهمی در نظام شناختی بشر ایفا می‌کنند و بر خلاف گذشته، منحصر به ادبیات و تنها برای زیبایی متون تلقی نمی‌شوند. پژوهش حاضر سعی دارد از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی به بررسی استعاره‌های مفهومی مورد استفاده در مقاله‌های پزشکی مرتبط با سرطان تالیف‌شده به زبان فارسی بپردازد. یافته‌های پژوهش کنونی نشان می‌دهند که تعدادی از مفاهیم پزشکی سرطان با استفاده از استعاره‌های مفهومی بیان می‌شوند و فارسی‌زبانان برای بیان مفاهیم پزشکی حوزه سرطان از حوزه‌های مبدأ مختلفی همچون «سرطان جنگ است»، «سرطان سفر است»، و ... استفاده می‌کنند و این استعاره‌ها می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی بر تصور رایج در مورد سرطان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


-  Altmann, Cathy (2008), Cancer, poetry and metaphor. Colloquy text theory critique. No. 15. 7- 35.

-  Broyard, A. (1992), Intoxicated by his Illness and Other Writings on Life and Death. New York: Ballantine Books. 

-  Byrne, M. (2008), Spirituality in palliative care: What language do we need? International Journal of Palliative Nursing (14) 6: 274-280.

-  Cassarett, D., Pickard, A., Fishman, J.M., Alexander, S.C., Arnold, R.M., Pollak, K.I. and Tulsky, J.A. (2010), Can metaphors and analogies improve communication with seriously ill patients? Journal of Palliative Medicine (13)3: 255-260.

-  Deignan, A. (2005), Metaphor and Corpus Linguistics: Converging evidence in language and communication research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publication Company.

-  Gustafsson, A.W. and C. Hommerberg (2018), ‘It is completely ok to give up a little sometimes’: Metaphors and Normality in Swedish Cancer Talk. Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines. Vol 10(1): 1-16.

-  Hawkins, A.H. (1999), Reconstructing Illness: Studies in Pathography (2nd ed.). West Lafayette, Ind.: Purdue University Press.

-  Kövecses, Z. (2002), Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford University Press.

-  Lakoff, G. and M. Johnson. (1980), Metaphors we live by, Chicago: University of Chicago Press.

-  Masukume, Gwinyai & Alimuddin Zumla (2012), Analogies and metaphors in clinical medicine. Clinical Medicine, Vol. 12, Nom. 1, 55-6.

-  Periyakoil, Vyjeyanthi S. (2008), Using Metaphors in Medicine. Journal of Palliative Medicine, Vol. 11, Nom. 6, 842-844.

-  Pragglejaz Group (2007), MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and symbol, 22(1), 1-40.

-  Reisfield, G. and Wilson, G.R. (2004), Use of metaphors in the discourse on cancer. Journal of Clinical Oncology (22)19: 4024-4027.

-  Semino, E., Demjén, Z., Demmen, J., Koller, V., Payne, S., Hardie, A. and Rayson, P. (2015), The online use of violence and journey metaphors by patients with cancer, as compared with health professionals: a mixed methods study. BMJ Supportive and Palliative Care (7)1: 60-66.

-  Spall, B., Read, S. and Chantry, D. (2001), Metaphor: exploring its origins and therapeutic use in death, dying and bereavement. International Journal of Palliative Nursing (7)7: 345-353.   

-  Steen, G. J. (1994), Understanding metaphor in literature: An empirical approach. London: Longman.

-  Stefanowitsch, A. (2006), Corpus-based approached to metaphor and metonymy, In A. Stefanowitch and S. T. Gries (eds.), Corpus-based approaches to metaphor and metonymy (1-16), Berlin: Mouton de Gruyter.