بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 استادیار زبان شناسی، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

10.22084/rjhll.2019.17773.1877

چکیده

پژوهش‌حاضر به‌بررسی‌ساخت‌همراهی فارسی با اتکا بر رویکرد رده‌شناسی استولز و همکاران‌(2006)‌می‌پردازد. آن‌ها سه رده‌‌زبانی ( (B) , (Aو (C) را در طبقه‌بندی زبان‌ها پیشنهاد‌کرده‌اند. هدف این‌است که بدانیم ساخت‌‌همراهی فارسی دارای چه ویژگی‌های است و زبان‌فارسی در کدام‌گروه از رده‌های پیشنهادی قرار‌دارد. بررسی داده‌ها نشان‌می‌دهد که ساخت‌همراهی فارسی به سه نوع رابطه‌‌همراهی، ابزاری و حالت تقسیم‌می‌شود. گروه اول، شامل سه زیرمجموعه همراهی فردی‌با فرد‌دیگر، فردی با خودش و چندین فرد‌در یک‌گروه است. گروه دوم، شیء در مقام‌ابزار، وسایل حمل‌و‌نقل، عضو بدن و ابزار جاندار می‌باشد. گروه‌سوم، همراهی با مفاهیم-عاطفی حالت رویداد فعل را نشان‌می‌دهد. سازه‌های‌درونی ساخت‌‌همراهی شامل همراهی‌کننده، همراهی‌شونده و رابط میان آن‌هاست. بررسی شواهد زبان‌فارسی با استناد بر ویژگی‌های اصلی(عاملیت، همپایگی و مالکیت‌) و فرعی(مقید بودن، کاربرد بدونِ و فقدان نشانه ) نشان‌می‌دهد که این زبان بر خلاف زبان‌هایی مانند‌ارمنی، سواحیلی و ایسلندی در زبان‌های گروه (B) قرار می‌گیرد و همانند زبان-های آلمانی و سوئدی عمل‌می‌کند.

کلیدواژه‌ها