اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی؛ دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی .

2 دانشیار رشته زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی .

10.22084/rjhll.2018.17009.1854

چکیده

گویش‌سنجی رویکردی آمارگرا در مطالعات زبانی است که در آن تنوعات زبانی در یک پهنۀ جغرافیایی بر پایۀ روش‌ها و اصولی مشخص سنجیده و سپس در قالب نمودارها و شکل‌های تفسیری ارائه می‌شوند و قابلیت تعیین نسبی مرز گویش‌ها و زبان‌ها را فراهم می‌آورد. این پژوهش با بررسی حوضه آبریز رود چرداول در استان ایلام با استفاده از شیوه‌های گویش‌سنجی و ارائه روش‌شناسی انجام کار کوشیده است تصویری مناسب از چگونگی توزیع گونه‌های زبانی در منطقه ارائه نماید و علاوه بر ارائۀ تصویری کلی از همبستگی زبانی – جغرافیایی منطقه، برای هر مکان خاص فواصل گویشی از سایر مکان ها را بسنجد. برای این منظور، داده‌های زبانی 35 آبادی بر اساس فهرست واژگان پایه موریس سوادش در این قلمرو گردآوری و آوانگاری گردیده است و پس از لحاظ کردن داده‌های جغرافیایی منطقه با استفاده از نرم افزار Gabmap تحلیل‌های مربوطه بدست داده شده است.

کلیدواژه‌ها