دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، آبان 1397 
مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

صفحه 61-82

10.22084/rjhll.2017.13170.1696

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور