دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 
3. بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

صفحه 37-59

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


4. مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

صفحه 61-82

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور