نقد و معرفی کتاب « نظام انطباق در زبان تاتی، راحله ایزدی‌فر»

نوع مقاله: نقد

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

این کتاب در سال 1396 از سوی انتشارات فرهنگ ایلیا، در شمارگان 1000 نسخه؛ 200 صفحه، و در قطع و زیری با ‏جلد شُمیز در رشت به چاپ رسیده‌است. آن گونه که از مقدمه این پژوهش برمی‌آید، این کتاب بخشی از رسالۀ دکتری ‏خانم ایزدی‌فر، در رشتۀ زبان‌شناسی همگانی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان است. نگارندۀ این اثر که آن را تنها مقدمه‌ای ‏جهت بررسی علمی زبان غنی و کهن تاتی می‌داند (ص 11) اظهار امیدواری کرده‌است که «نواقص و کم کوشی‌هایش ‏عامل و بهانه‌ای برای تکمیل، مطالعه و تحقیق بیشتر در این حوزه باشد» (همان).‏
در مورد نحو زبان تاتی تحقیقات کمتری به نسبت دیگر بخش‌ها صورت گرفته‌است. این کتاب که به نحو تاتی اختصاص ‏دارد، از یک پیشگفتار، سه بخش اصلی و کتاب‌نامه تشکیل شده‌است. در بخش اول پیشینۀ تحقیق در مورد نظام ‏انطباق در زبان تاتی؛ در بخش دوم نظام انطباق در تاتی؛ و در بخش سوم نتیجه‌گیری آمده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   ایزدی‌فر، راحله (1396)، نظام مطابقه در زبان تاتی، رشت: فرهنگ ایلیا.
-   دبیرمقدم، محمد (1392)، رده‌شناسی زبان‌های ایرانی، تهران: سمت.
-   رحمانی، جواد (1396)، نگاهی به ساختار اسم در گویش تاتی تاکستان، تهران: گیوا.
-   رضایی، احمد (1384)، «تنوع فرهنگی در استان گیلان»، مطالعات ملی، شماره پیاپی 21: 123-140.
-   سبزعلیپور، جهاندوست (1389)، زبان تاتی، توصیف گویش تاتی رودبار، رشت: فرهنگ ایلیا.
-   سبزعلیپور، جهاندوست (1392)، «تمایز جنس مؤنث و مذکر در گویش تاتی خلخال»، ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، دورۀجدید، شمارۀ دوم: 65- 89.
-   سبزعلییور، جهاندوست (1394)، گنجینه گویش‌های ایرانی (تاتی خلخال)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
-   ستوده، منوچهر (1337)، «خوئینی»، یکی از لهجه­های آذری، فرهنگ ایران­زمین، شماره 6 : 324- 327.
-   صفوی، کوروش (1376)، «نکاتی درباره نظام آوایی تاتی کلوری»، نشریه زبان و ادب، شمارۀ 2 : 106- 114
-   طاهری، عباس (1388)، بررسی گویش تاتی تاکستان، تاکستان: انتشارات سال.
-   لُکوک، پیر (1383)، گویش­های حاشیه دریای خزر و گویش­های شمال غرب ایران، راهنمای زبان­های ایرانی، رودیگر اشمیت، ترجمۀ فارسی زیر نظر حسن رضایی باغ­بیدی، تهران، ققنوس.
-   یارشاطر، احسان (1336)، «زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، سال پنجم شمارۀ 1و 2 :11- 46.
-   یارشاطر، احسان (1354)، آذری، دانشنامه ایران و اسلام، تهران، بنگاه نشر و ترجمۀ کتاب: 61-69؛
-    Stilo, Donald L. (1681), The Tati language Group in the Sociolinguistic Context of Northwestern Iran and Transcaucasia. In Iranian Studies, Vol. 14, No. 3/7: 137.187.
-    Yar-Shater. Ehsan (1969), A Grammar of Southern Tati Dialects, The Hague Mouton.
-    Yar-Shater. Ehsan (2009), "Four Tati Sub-Dialects". in Exegisti monumenta, festschrift in Honur of Nicholas Sims-Williams, W. Sunderman, A. Hintze & F. Blois Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 551-570.