مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار گروه زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ساختار مفهومی شادی در سه زبان فارسی، کردی و گیلکی می‌پردازد. در این پژوهش تلاش شده با به کارگیری چهارچوب ارائه شده توسط کووچش (2008) داده‌های گردآوری‌شده از گویشوران سه زبان فوق مورد تحلیل قرارگرفته و استعاره‌های مفهومی آن استخراج گردند. سپس تلاش شده تا پربسامدترین نگاشت‌های استعاری و پربسامدترین حوزه‌های مبداء که در ساخت استعاره‌های شادی به کار می‌روند، تعیین گردد و در نتیجه مشخص شود که گویشوران سه زبان فارسی، کردی و گیلکی بیشتر از کدام نگاشت‌ها و حوزه‌های مبداء برای بیان مفهوم شادی بهره می‌برند. در نهایت نیز مقایسه‌ای میان استعاره‌های مفهومی حوزه‌ی شادی در این سه زبان و چند زبان ازجمله زبان انگلیسی انجام گرفت.
کلیدواژه ها: زبان‌شناسی شناختی، استعاره‌ی مفهومی ، شادی، فارسی، کردی و گیلکی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  ارانسکی، یوسیف م (1378)، زبان‌های ایرانی، ترجمه دکتر علی اشرف صادقی، تهران: انتشارات سخن.
-  اشمیت، رودیگر (1382)، راهنمای زبان‌های ایرانی، جلد دوم: زبان‌های ایرانی نو، ترجمه پارسی زیر نظر حسن رضایی باغ‌بیدی، تهران: انتشارات ققنوس.
افراشی، آزیتا (1383)، «نگاهی به تاریخچه مطالعات استعاره»، فرهاد ساسانی، استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی، تهران: سوره مهر، 36-11.
-  افراشی، آزیتا؛ عاصی، سیدمصطفی و جولایی، کامیار (1394)، «استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی؛ تحلیلی شناختی و پیکره‌مدار»، زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان، 61-39.
افراشی، آزیتا (1390)، «روندهای جدید پژوهش در معنی‌شناسی شناختی»،پژوهشگران، شماره 22 و 23، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
راسخ مهند، محمد (1386)، «اصول و مفاهیم بنیادی زبان‌شناسی شناختی». مجله بخارا، شماره 63، 191-172.
ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود (1388)، «جامعه شناسی احساسات»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی (34)، شماره 2، تابستان، 35-64.
روحی، مهری (1387)، بررسی استعاره احساسات در زبان فارسی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، به راهنمایی: دکتر راسخ مهند، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
روشن، بلقیس و اردبیلی، لیلا (1392)، مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی، تهران: نشر علم.
زورورز، مهدیس؛ افراشی، آزیتا و عاصی، سید مصطفی (1392)، «استعاره‌های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار»، مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمی- پژوهشی، شمارة پیاپی 9 پاییز و زمستان.
-  ساسانی، فرهاد و ملکیان، معصومه (1392)، «بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره»، نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان.
-  ساسانی، فرهاد (1383)، استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی، تهران: سوره مهر.
-  شریفیان، فرزاد (1391)، مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی فرهنگی، ترجمۀ لیلا اردبیلی، تهران: نشر نویسه.
-  صفوی، کوروش (1392)، معنی‌شناسی کاربردی، چاپ دوم، انتشارات همشهری.
-  فتوحی رودمعجنی، محمود (1390)، سبک شناسی: نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران: نشر سخن.
یارشاطر، احسان (1337)، «زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی»: مقدمه لغتنامه دهخدا.
-  Ahmed, Sawsan, M. A. (2016), "To Compare and Contrast Expressions of Sadness and Happiness in English and Arabic". English Linguistics Research, Vol. 5, No. 1.
-  Bell, C. (1844), The Anatomy and Philosophy of Expression as Connected with the Fine Arts (3rd ed.), London: John Murray.
-  Chen, P. (2010), "A Cognitive Study of Happiness Metaphors in English and Chinese Idioms". Asian Culture and History, Vol. 2, No. 2; July.
-  Croft, W. and D. Alan Cruse. (2004), Cognitive Linguistics. Cambridge, Cambridge University Press.
-  Darwin, C. (1872/1998), The Expression of Emotion in Man and Animals, London.
-  Deignan, A. (2005), Metaphor and Corpus Linguistics: Converging Evidence in Language and Communication Research, Amesterdam/Philadelphia: John Benjamins Publication Company.
-  Esenova, O. (2011), Metaphorical Conceptualization of Anger, Fear & Sadness in English, Summery of PhD Thesis, Linguistic Doctoral School, Budapest.
-  Grady, J. (1997), Foundation of Meaning: Primary Metaphors & Primary Scenes, Doctoral Dissertation, Department of Linguistics, University of California at Berkeley.
-  Grady, J. (2007), "Metaphor". In: Oxford handbook of cognitive linguistics, ed. By D. Geeraerts and H. Cuyckens, Oxford University Press.
-  Harris, P.L., Guz, G.R, Lipian, M.S. and Man Shu, Z. (1985), "Insight into the Time-course of Emotion among Western and Chinese Children". Child Development, 56, 972-988.
-  Hecker, E. (1873), The Physiology and Psychology of Laughter and Amusement, Berlin: f. dummler.
-  Hess, U., Thibault, P. (2009), "Darwin and Emotion Expression". American Psychologist, Vol. 64, No. 2, 120-128.
-  Hofsrede, G.H. (2001), Cultural Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
-  King, B. (1989), The Conceptual Structure of Emotional Experience in Chinese, Ph.D. thesis, Ohio state University.
-  Koveceses, Z. (1986), Metaphors of Anger, Pride & Love: A Lexical Approach to the Study of Concepts, Amesterdam: Benjamins.
-  Koveceses, Z. (1988), The Language of Love: The Semantics of Passion in Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
-  Koveceses, Z. (2000), Metaphor & Emotion, Cambridge: Cambridge University Press.
-  Koveceses, Z. (2005), Metaphor in Culture, New York and Cambridge: Cambridge University.
-  Koveceses, Z. (2006), Language, Mind and Culture: A Practical Introduction, New York: Oxford University Press.
-  Koveceses, Z. (2008), "The Conceptual Structure of Happiness". Studies across Discipline in the Humanities and Social Science 3. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 131-143.
-  Koveceses, Z. (2010), Metaphor: A Practical Introduction, second edition, Oxford University Press.
-  Lakoff, G. & M. Johnson (1980), Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago.
-  Lakoff, G. & M. Turner (1989), More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor, University of Chicago Press, Chicago.
-  Lakoff, G. (1987), Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago: Chicago Press.
-  Lee, D. (2001), Cognitive Linguistics, An Introduction, Oxford University Press.
-  Matsumoto, D. (2001), "Culture and Emotion". In D. Matsumoto (Ed.), The Handbook of Culture and Psychology, pp 171-194. New York: Oxford University Press.
-  Matsumoto, D., Keltner, D., and O'sullivan, M. (2007), "Culture and Emotion". http://www.davidmatsumoto.com/
-  Mlot, C. (1998), "Probing the Biology of Emotion". Science, 280, 1005-1007.
-  Pirzad Mashak, SH., A. Pazhakh, & A. Hayati (2012), "A Comparative Study on Basic Emotion Conceptual Metaphors in English and Persian Literary Texts". www.ccsenet.org/ies International Education Studies Vol. 5, No. 1; February 2012.
-  Rosaldo, M. (1980), Knowledge and Passion, Cambridge: Cambridge University Press.
-  Safarnejad, F., I. Ho-Abdullah & N. Mat AWAL (2014), "A Cognitive Study of Happiness Metaphors in Persian and English".Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 118, 19 March 2014, Pages 110–117.
-  Salmela, M. (2008), "The Logical Structure of Joy (and Many Other Emotions". Studies across Discipline in the Humanities and Social Science 4. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 23-40.
-  Sorce, J.F., EMDE, J.J., and KLINNERT, M. D. (1985), "Maternal Emotional Signaling: Its Effects on Visual Cliff Behavior of 1-year-olds". Developmental Psychology, 21, 195-200.
-  Sroufe, L. A. (1997), Emotional Development, Cambridge: Cambridge University Press.
-  Steen, G. J. (1994), Understanding Metaphor in Literature: An Empirical Approach, London: Longman.
-  Stefanowitsch, A. (2004), "Happiness in Engilsh and German: A Metaphorical-Pattern Analysis". Language, Culture, and Mind, Michel Achard and Suzanne Kemmer (eds).
-  Theodoropoulou, M. (2012), "Metaphor-Metonymies of Joy and Happiness in Greek: Towards an Interdisciplinary Perspective". Review of Cognitive Linguistics 10:1. 156-183.
-  Tissari, H. (2008), "Happiness and Joy in Corpus Contexts: A Cognitive Semantic Analysis". Studies across Discipline in the Humanities and Social Science 3. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies.144-174.
-  Ungerer, F. & Schmid, H.J. (1996), An Introduction to Cognitive Linguistics, Longman.
-  Yu, Ning (1995), "Metaphorical Expressions of Anger & Happiness in English & Chinese". Metaphor and Symbolic Activity, 10(2), 59-92, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
-  Yu, Ning (1998), The Contemporary Theory of Metaphor: A Perspective from Chinese, Amesterdam: John Benjamins.
-  Yu, Ning (2003), "Metaphor, Body and Culture: The Chinese Understanding of Gallbladder and Courage". Metaphor & Symbol, 18(1), 13-31.
-  Yu, Ning (2009), The Chinese Heart in a Cognitive Perspective: Culture, Body & Language, Berlin: Mouton de Gruyter.