مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش‌آموخته‌ کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی فرآیند مفهوم‌سازی واژه‌ی هنوز و نیز استخراج مفاهیم و معانی آن در بستر دستور شناختی لانگاکر پرداخته است. پیکره‌های مورد مطالعه در این پژوهش شامل پیکره‌ی بی‌جن‌خان، تارنماهای فارسی‌زبان و نیز مکالمات ثبت شده‌ی روزمره می‌باشند که پس از بررسی دقیق و استحصاء گلوگاه‌هایی جامع، همگی در چهارچوب مدنظر مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج به‌دست آمده در قالب مفاهیم و معانی ارائه شده‌اند. بر این مبنا برای هنوز مفاهیم تداوم و استمرارِ فرآیند قبلی در فرآیند رویداد سخن (نوعی تجمیع)؛ تجمیع و تفکیک (به‌طور همزمان) و معانیِ تاکنون (عدم شمول حال)؛ علی الدوّام (در فارسی معادل ندارد)؛ کماکان (در فارسی معادل ندارد)؛ تا، به‌مجرد اینکه به‌دست داده شدند. همچنین نقطه‌ی شناختی و مفهومی غایت به‌عنوان ابزاری جدید برای تحلیل در دستور شناختی مورد اکتشاف قرار گرفت تا لزوم رسیدن مسیرپیما به نقطه‌ای معین برای اطلاق معنا در حالت خاص نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  آموزگار، حبیب ا... (1332)، فرهنگ آموزگار، تهران: کانون معرفت. (چاپ دوم).
-  آموزگار، حبیب ا... و زعفرانچی، مسعود (1370)، فرهنگ فارسی به فارسی دانش، تهران: صفار، (چاپ اول).
-  انصاف‌پور، غلامرضا (1374)، کامل فرهنگ فارسی، تهران: زوار، (چاپ دوم).
-  انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.
-  بی‌جن‌خان، محمود (2010)، پیکرۀ زبان فارسی، قابل دسترسی در:
-  پادشاه، محمد (1336)، فرهنگ آنندراج، تهران:انتشارات کتابخانۀ خیام.
-  پورقاضی و دیگران (1392)، فیزیک 2 و آزمایشگاه، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
-  حسن‌زاده آملی، حسن (1375)، گشتی در حرکت، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، (چاپ اول).
-  داعی‌الاسلام، سید محمد‌علی (1313)، فرهنگ نظام، تهران: شرکت دانش (چاپ دوم 1363).
-  دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  رضی، هاشم (1354)، فرهنگ فارسی کاوه، تهران: کاوه.
-  سعیدی پور، محمود (1364)، فرهنگ جدید فارسی رازی، تهران: انتشارات کتابفروشی فخر رازی، (چاپ دوم).
-  صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین و حکمی، نسترن (1388)، فرهنگ فارسی دوجلدی، تهران: فرهنگ معاصر.
-  عمید، حسن (1329)، فرهنگ برگزیدۀ عمید، تهران: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان.
-  غریبی، افسانه (1388)، «هنوز: یک قید نمودی»، فصلنامۀ دستور، شماره 5 : 179-171.
-  فره‌وشی، بهرام (1364)، فرهنگ پهلوی،تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
-  فره‌وشی، بهرام (1352)، فرهنگ فارسی به پهلوی، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.
-  ماهوتیان، شهرزاد (1996)، دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی، ترجمۀ مهدی سمائی، (1387)، تهران: مرکز.
-  مشکوه‌الدینی، مهدی (1386)، توصیف و آموزش زبان فارسی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، (چاپ سوم).
-  مشکوه‌الدینی، مهدی (1386)، دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، (ویرایش دوم).
-  معین، محمد (۱۳۵۳)، فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر.
-  نجفی، ابوالحسن (1378)، فرهنگ فارسی عامیانه، تهران: نیلوفر.
-  نفیسی، علی‌اکبر (1318)، فرهنگ نفیسی، تهران: شرکت سهامی چاپ رنگین.
-  Broccias, Cristiano. & Hollmann, Willem B. (2007), “Do we need summary and sequential scanning in (Cognitive) grammar?”, Cognitive Linguistics, 18–4: 487–522.
-  Fauconnier, Gilles. (1997), Mappings in Thought and Language, Cambridge: Cambridge University Press.
-  Gallace, A., & Spence, C. (2011), “To What Extent Do Gestalt Grouping Principles Influence Tactile Perception?”, Psychological Bulletin, 137: 538–561.
-  Langacker, Ronald W. (1986), “An Introduction to Cognitive Grammar”. Cognitive Science 10: 10-40.
-  Langacker, Ronald W. (1990), Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar, Berlin: Mouton de Gruyter.
-  Langacker, Ronald W. (1991), Foundations of Cognitive Grammar: Descriptive Application, Volume 2. Stanford: Stanford University Press.
-  Langacker, Ronald W. (2000), Grammar and Conceptualization, Berlin: Mouton de Gruyter.
-  Langacker, Ronald W. (2008), Cognitive grammar; a basic introduction, NY: Oxford University Press.
-  Langacker, Ronald W. (2009), Investigations in Cognitive Grammar, Berlin: Mouton de Gruyter.
-  Langacker, Ronald. W. (1987), Foundations of Cognitive Grammar; vol. 1, Theoretical Prerequisites, Stanford: Stanford University Press.
-  Langacker, Ronald. W. (2001), “The English Present Tense”, English Language and Linguistics,5: 251-272.
-  Tallerman, Maggie. (2009), Understanding Syntax. London: Hodder Education. (2nd Edition).
-  Talmy, Leonard. (2000), Toward a Cognitive Semantics, Vol. 1. Cambridge, MA: MIT Press.