دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397 
بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

صفحه 35-53

10.22084/rjhll.2018.6452.1374

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم