دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-207 
7. بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان