دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-207 

مقاله پژوهشی

نقش ساخت اطلاعی در ترجمه

صفحه 1-17

محمد راسخ مهند


بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان