گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سکوت از دیدگاه‌های مختلف زبان‌شناختی در نوشتار (شوالم 1998، صادقی2009، افرات2007) و همچنین موقعیت‌های اجتماعی(هاکین، 2002 و کورزون، 1973) مورد بررسی قرار گرفته است که به طور کلی به مثابه بخشی از زبان با نقش‌های متفاوت در نظر گرفته می‌شود که در این پژوهش، ابتدا به مفهوم سکوت به عنوان نشانه زبانی می‌پردازیم. سپس، با بررسی تقسیم‌بندی‌ سکوت در تعامل اجتماعی از دیدگاه هاکین و کورزون و همچنین انواع سکوت در ساخت روایت از دیدگاه صادقی 2009، به نقاط مشترک انواع سکوت‌های اجتماعی و روایی در بافت‌های مختلف می‌پردازیم. هدف این پژوهش، دست یافتن به ویژگی‌های مشترک سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی است که به واسطه نگفتن ایجاد می‌شوند. نتیجة حاصله نشان می‌دهد که سکوت پیش‌انگاشتی، درون‌مایه‌ای و ماهرانه در تعامل اجتماعی بنا به شباهت‌های بافت موقعیتی دارای کارکردی مشابه با سکوت روایی هستند.

کلیدواژه‌ها