استعاره در اشعار نصرت رحمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده

شیوة استفادة نصرت رحمانی از استعاره در ساخت و محتوا در دفتر میعاد در لجن قابل توجه است. در این دفتر استعارة مکنیه نسبت به دیگر عناصر زیبایی آفرین بیشترین کاربرد را دارد. در بعضی آثار او استعاره  با تشبیه و حس­آمیزی آمیخته شده، تأمل بیشتری را برای درک و دریافت از جانب مخاطب طلب  می‌کند. تصاویرش پویا و متحرکند. نگاه نصرت در بحث محتوا نیز قابل بررسی است. او معانی جدیدی از بعضی واژه‌ها ارائه می‌دهد که درست مقابل معنای شناخته شده­شان قرار می‌گیرد. این نوع رفتار او با کلمات نتیجة تأثیری است که از اوضاع اجتماع زمان خود گرفته است. نگاه نصرت بیش از هر چیز به بی­عدالتی‌ها، هرج و مرج و بی­اعتمادی موجود در جامعه است و این نگاه واژه‌های متناسب با خود را به دنبال می‌آورد.

کلیدواژه‌ها