دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-204 

مقاله علمی - پژوهشی

1. نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه

صفحه 1-7

علی اصغر قهرمانی مقبل


8. فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز

صفحه 139-156

لیلا هاشمیان؛ راحله کمالی؛ فریبا رشیدی