دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 1-204 
فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز

صفحه 139-156

لیلا هاشمیان؛ راحله کمالی؛ فریبا رشیدی