بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در فارسی محاوره‌ای، چنانچه پس از کلماتِ چندهجاییِ مختوم به واکة پیشین نیم‌افراشته [e]، برخی واژه‌بست‌ها شامل واژه‌بستِ [-ro] و «پی‌بست‌های ضمیری» به کار روند، این واکة پایانی به واکة پیشین افتاده [a] تبدیل می‌شود. در این مقاله سعی داریم به توصیف و تبیینِ صرفی و واجی این فرآیند بپردازیم.

کلیدواژه‌ها