دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، فروردین 1393 
سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی

صفحه 115-138

آرزو رازانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

صفحه 219-243

سید محمد حسینی معصوم؛ مریم سادات غیاثیان؛ بلقیس روشن؛ اشرف السادات شهیدی