بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه زبانشناسی و زبان‌های خارجی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی طنین‌معنایی در پیکره­ای از زبان فارسی و مقایسۀ یافته­ های تحقیق با نتایج مطالعات انجام شده در زبان انگلیسی می­ پردازد. یک واژۀ به ظاهر خنثی و فاقد بار معنایی خاص، ممکن است در اثر هم‌نشینی مکرر با کلمات مثبت یا منفی، به نوعی بار مثبت یا منفی به خود بگیرد که به این پدیده، طنین‌معنایی گفته می­ شود. در این مقاله، سعی می­ شود براساس اطلاعات موجود در زبان انگلیسی در مقایسه با زبان فارسی به مطالعۀ تطبیقی، با‌هم‌آیی کلمات و طنین‌معنایی دراین زبان بپردازیم. چارچوب نظری این تحقیق براساس دیدگاه­ های سینکلر[1](1987) و بیل لوو[2] (1993) می‌باشد. ابتدا پیکرۀ زبانی بالغ بر 50 میلیون کلمه از متون مطبوعاتی سال های 1385 تا 1391 از روزنامه‌های مختلف جمع‌آوری شد. سپس، تمام جملاتی که در این پیکره دارای ترکیبات فعلی مورد نظر بودند، به همراه همایندهای آن ها استخراج و بررسی گردید. نتایج حاکی از وجود برخی الگوهای مشابه در شکل­ گیری طنین‌معنایی این ترکیبات در زبان فارسی در مقایسه با یافته­ های زبان­ شناسان در مورد زبان انگلیسی بود. نمونه­ هایی از داده­ های هر دو زبان همراه با نمودار همنشینی آن­ ها و طنین‌معنایی حاصل از این همنشینی­ ها در مقاله آمده است.[1]. J.Sinclair


[2]. Bill Louw
 

کلیدواژه‌ها