سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی دانشگاه تهران

2 استاد زبان شناسی همگانی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی شیوه‌های واژگانی شدن زمان در چند واژۀ فارسی با تکیه بر پژوهش‌های انجام شده در زبان‌های انگلیسی، چینی ماندارینی و کره‌ای می‌پردازد. هدف آن مشخص کردن جهت خط سیر زمان و تعیین زاویۀ‌دید استفاده شده توسط تجربه‌گر برای درک توالی رویدادها و واحدهای زمانی می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، آرای رادن (2011) در چارچوب زبان‌شناسی شناختی به کار گرفته شده است. داده‌ها از زبان فارسی معاصر انتخاب شده‌اند و واحدهای زمانی کم‌­بسامد در فارسی امروز نیز از لغت‌نامۀ دهخدا برگرفته ‌شده‌اند. در نهایت، نتیجه­ گیری می‌شود که خط سیر زمان در زبان فارسی افقی است، همچنین زمان گذشته در پشت سر و زمان آینده در مقابل روی تجربه‌گر درک می‌شوند. از طرف دیگر، تجربه‌گر از زاویۀدید ناهمسو و همسو برای درک رویدادها استفاده می‌کند، اما واژگانی شدن توالی واحدهای زمانی با استفاده از زاویۀ‌دید ناهمسو و به صورت دوسویه انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها