دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، بهمن 1393، صفحه 1-186 
پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا

صفحه 121-141

شکوفه دشتبانی؛ محرم منصوری زاده؛ محمد نصیری