دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-205 
بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی

صفحه 7-19

حدائق رضایی؛ شهره مختاری؛ معصومه کرمانی


پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی


مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان

صفحه 105-121

پریا رزمدیده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا