معرفی و نقد ویویان ایوانز، واژه‏ ها چگونه معنی می‏ دهند: مفاهیم واژگانی، الگوهای شناختی و ساختار معنی

نوع مقاله: نقد

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا