تکرار در گویش گیلکی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

از جمله فرایندهای واژه­ سازی در گیلکی فرایند تکرار است که در آن تمام یا بخشی از واژه تکرار می­ شود و واژة جدیدی شکل می­ گیرد که یا بر معنای پایه تأکید می­کند و یا شدت آن را نشان می­ دهد. از آنجا که گویش گیلکی در شمار گویش­ های در خطر نابودی قرار دارد، مطالعة فرایندهای ساختواژی آن اهمیتی دو چندان دارد؛ چرا که نخستین حوزة دستور که دست خوش تغییرات فرهنگی می­ شود، واژگان است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع فرایند تکرار و ارائة طبقه­ بندی­ ای از انواع آن صورت گرفته است و پژوهشگر می­ کوشد پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا در گویش گیلکی انواع فرایند تکرار کامل و ناقص وجود دارد یا خیر. پیکرة داده­ های پژوهش با روش میدانی (مصاحبه با گویش وران بومی) و اسنادی (فرهنگ­ های لغت) گردآوری شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده­ اند. نتایج پژوهش حاکی از وجود هر دو نوع فرایند تکرار کامل و ناقص در گویش گیلکی است. 

کلیدواژه‌ها