دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، شهریور 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

صفحه 1-22

محمود بی جن خان؛ الهام علایی ابوذر


وامواژه های فارسی در دیوان بحتری

صفحه 41-64

مریم رحمتی ترکاشوند؛ فرامرز میرزایی