واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در تمام زبان­ های طبیعی جهان، گسترش و تقویت واژگان از طریق خلق کلمات جدید از ویژگی­ های بنیادین زبان محسوب شده و روش ترکیب (compounding) نیز یکی از طبیعی­ ترین روش­ ها ملحوظ شده­ است. هدف از نگارش مقالة حاضر، شناسایی و معرفی بخشی از امکانات واژه­ سازی زبان ترکی بوده­ است. به همین منظور، ساختار ترکیب به طور عام و مرکب­ های اولیة غیر فعلی به طور خاص در زبان ترکی آذربایجانی مورد بررسی قرار می­ گیرد. بر همین اساس،‌ ابتدا ویژگی­ های عمدة مرکب­ ها و وجوه متمایز آنها با گروه­ های نحوی به اجمال توصیف شده، سپس کلمه­ های مرکب زبان ترکی براساس ساختار صوری یعنی بر مبنای مقولة اجزای ساختاری کلمة مرکب یا شیوة ترکیب آنها طبقه­ بندی شده است. همچنین، تلاش شده­ است ضمن توصیف اجمالی واژه­ های مرکب اولیة غیرفعلی در زبان ترکی آذربایجانی و بازشناسی آن از سایر واژه­ های مرکب و تبیین زبانشناختی ویژگی­ های صرفی- نحوی ترکیب، الگوهای ترکیب در این زبان ارائه و توصیف گردد.
   بر اساس این تحقیق، مشخص گردید که در زبان ترکی، همانند بسیاری از زبان­ های دیگر، ترکیب یک فرایند زایا و با قاعده است و اسم مرکب هسته آغاز (هسته + وابسته) در این زبان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها