تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عربی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

در دستگاه تطابق زبان فارسی، تطابق مسند اسمی با مسند الیه جمع، مورد غفلت واقع شده است؛ به­ طوری که در کتب دستوری این زبان اصلاً بدان اشاره‌ای نشده است.
مهم­ترین یافته‌های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر غزل‎های سعدی نگاشته شده است؛ بیانگر آن است که اولا این تطابق‌ دستوری دیرزمانی است که در زبان فارسی وجود دارد ولی کسی بدان توجهی نکرده است؛ لذا باید جایی در کتب دستوری این زبان، برای آن اختصاص داده شود، و ثانیاً به احتمال قریب به یقین از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است.

کلیدواژه‌ها