بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

مقالۀ حاضر به مقایسه استعاره­ های مربوط به احساس خشم در زبان­ های فارسی و انگلیسی بر اساس الگوی شناختی- زبانی لیکاف و کاوکسس (1987) می­ پردازد. داده­ های این تحقیق بر اساس الگوی تشخیص استعاره از عبارات و اصطلاحات مربوط به احساس خشم استخراج گردیدند و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق شباهت­ ها  و تفاوت­ های فراوانی را میان استعاره­ های مربوط به احساس خشم در این زبان­ ها نشان می­دهد. شباهت­ های موجود عمدتاً ناشی از انگیزشی جهانی است که بیشتر به دلیل فعالیت­ ها و عکس العمل­ های فیزیولوژیکی مشابه و همچنین عقاید مشابهی که گویندگان این زبان­ ها دررابطه با بدن خویش دارند به وجود آمده­ اند. تفاوت­ ها و جنبه­ های گوناگونـــی استعاره­ های مربوط به این احساس در این دو زبان به وجود زمینه­ های فرهنگی- عقیدتی متفاوت، تفاوت در رمزگذاری اطلاعات، میزان شرح و بسط  واژگانی و یا حتی نوع دستوری واحدهای واژگانی به کار رفته مرتبط می­ باشد.

کلیدواژه‌ها