دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397 
3. بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

صفحه 35-53

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم


5. مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

صفحه 69-85

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی