مطالعات بختیاری (مجلد دوم): دستگاه خط بختیاری. اریک آنونبی و اشرف اسدی، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، 2018، 302 صفحه.

نوع مقاله: نقد

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی مقطع دکتری، رشتة زبان‌شناسی همگانی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام‌نور تهران

10.22084/rjhll.2018.16937.1851

چکیده

-

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اسلامی، محرم (1395)، «آیا خط فارسی باید تغییر کند». خبر آنلاین، از لینک زیر قابل دسترسی است:
-  باطنی، محمدرضا (1349)، زبان و تفکر (مجموعه مقالات زبان‌شناسی)، تهران: انتشارات زمان.
-  خبرگزاری ایسنا (1392)، دیدگاه کارشناسان دربارة تغییر خط فارسی، از لینک زیر قابل دسترسی است:
-  صادقی، علی‌اشرف و زندی‌مقدم، زهرا (1394)، فرهنگ املایی خط فارسی: بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار.
-  صفوی، کوروش (1391)، حرف‌های بحث‌برانگیز کوروش صفوی دربارة خط فارسی، خبرگزاری ایسنا، از لینک زیر قابل دسترسی است:
-  غلامحسین‌زاده، غلامحسین (1379)، نقد «دستور خط فارسی» (متن پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فصلنامة علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س): س 10، ش 34 و 35، 125-153.
-  Anonby, E. and Asadi, A. (2014), Bakhtiari studies: Phonology, texts, lexicon. Studia Iranica Upsaliensa 24. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Online address: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:758171.
-  Anonby, E. and Taheri-Ardali, M., et al. (eds.). (2018), Atlas of the Languages of Iran. Ottawa: Geomatics and Cartographic Research Centre. Online address: http://iranatlas.net.