دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395 
وزن اشعار عامیانه همدانی

صفحه 177-186

10.22084/rjhll.2016.1529

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی