دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395 
4. مجاز و کاهش

صفحه 59-75

راحله گندمکار


6. بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

صفحه 97-114

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر


11. وزن اشعار عامیانه همدانی

صفحه 177-186

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی