دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395 
11. وزن اشعار عامیانه همدانی

صفحه 177-186

10.22084/rjhll.2016.1529

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی