دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395 
5. طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی

صفحه 69-84

10.22084/rjhll.2016.1728

مرتضی طاهری اردلی؛ سهیل خرم؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان