دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395 
5. طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی

صفحه 69-84

مرتضی طاهری اردلی؛ سهیل خرم؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


10. بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

صفحه 155-171

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی