انطباق در زبان سُهی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم، تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله تلاش می‌کند تا، برای نخستین بار، الگو(های) انطباق در زبان سُهی را بررسی کند. بدین منظور، نخست نظام ضمیری این زبان توصیف و سپس بر مبنای تعامل ضمایر و سایر گرووهای اسمی الگوهای مطابقه و حالت‌نمایی در این زبان تحلیل می‌شوند. برایند تحلیل حاضر این است که در زبان سُهی، در زمان حال، مطابقه و حالت‌نمایی از الگوی فراگیر فاعلی-مفعولی تبعیت می‌کند. اما، در زمان گذشته، مطابقه الگوی سه‌بخشی و حالت‌نمایی الگوی مطلق-کُنایی را به نمایش می‌گذارد. نتیجه بررسی حاضر، از یکسو پرتوی نو در خصوص مطالعات زبانشناختی زبان سُهی را، به عنوان زبانی کمتر مطالعه شده، نمایان می‌سازد و در سویی دیگر به غنای ادبیات رده‌شناختی زبان‌های ایرانی می‌ا‌فزاید.

کلیدواژه‌ها


-  کریمی. یادگار. 1391. مطابقه در نظام کُنایی(ارگتیو) زبان‌های ایرانی: رقابت واژه‌بست و وند. مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391.
-  دبیرمقدم، محمد. 1392. رده­شناسی زبان­های ایرانی (جلد اول و دوم). انتشارات سمت. تهران.
-  Baker, Mark. 2001. Phrase structure as a representation of "primitive" grammatical relations. In: Davies, W., and Dubinsky, S. (Eds.), Objects and other subjects: grammatical functions, functional categories and configurationality. Dordrecht: Kluwer, 21-52.
-  Brown Dunstan .2010. Morphological typology. In: Song, Jae Jung, The Handbook of Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, 487-503.
-  Comrie, Bernard. 1978. Ergativity. In: W. P. Lehmann (Ed.), Syntactic typology: Studies in the phenomenology of language. Austin: University of Texas Press, 329–394.
-  Comrie, Bernard. 1989. Language Universals and Linguistic Typology. Chicago: University of Chicago Press.
-  Croft, William. 2002. Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Dixon, R.M.W. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Harris, Alice C. 1981. Georgian Syntax. A Study in Relational Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
-  McGregor, William, B. 2009. Typology of Ergativity.Language and Linguistics Compass 3/1, 480–508.
-  Newmeyer, Frederick J. 2005. Possible and Probable Languages: A Generative Perspective on Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press.
-  Payne, John, R. 1990. Language Universals and Language Types. In: Collinge, (ed.), An Encyclopedia of Language. Routledge.
-  Polinsky, Maria, and Robert Kluender. 2007. Linguistic typology and theory construction: Common challenges ahead. Linguistic Typology 11:273–283.
-  Primus, Beatrice. 2010. Case marking typology. In: Song, Jae Jung, The Handbook of Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, 303-321.
-  Siewierska, Anna. 1996. Word order type and alignment. Sprachtypologie und Universalienforschung, 49: 149–76.
SongJ2010Word order typology.In: Song, Jae Jung, The Handbook of Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, 253–279.
-  Spencer, Andrew and Ana Luís. 2012. Clitics: An Introduction, Cambridge:Cambridge University Press.