تناوب های فاعل فرعی در فارسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در سال‌های اخیر مطالعه رفتار نحوی- معنایی افعال در معناشناسی واژگانی و نیز در حوزه مطالعات مربوط به پردازش زبان‌های طبیعی بسیار مورد توجه بوده است. فیلمور نخستین کسی بود که به بررسی چگونگی بازنمایی معنایی افعال و طبقه‌بندی آنها پرداخت. روش فیلمور در این زمینه، استفاده از دستور حالت و نقش‌های معناشناختی بود. بعد از آن تعدادی از پژوهشگران سعی در طبقه‌بندی معنایی افعال بر اساس رفتار تناوبی آن‌ها داشتند و بر این باور بودند که مشخصه‌های معنایی خاصی در برخی فعل‌ها وجود دارد که باعث می‌شود آن افعال تناوب خاصی را نشان دهند. اولین طبقه‌بندی از این دست را می‌توان پژوهش جامع بت ‌لوین(1993) دانست که 79 تناوب موضوعی و49 طبقه معنایی گسترده را برای افعال در انگلیسی شناسایی کرد. پژوهش حاضر سعی در بررسی تناوب‌های فاعل فرعی بر اساس طبقه‌بندی لوین در مورد افعال فارسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  روشن، بلقیس. (1377). معنی‌شناسی واژگانی: طبقه‌بندی فعل‌های فارسی. پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران.
-  طبیب­زاده، امید، زیر چاپ 1، «درآمدی بر تناوب‌های موضوعی افعال در واژگان زبان فارسی؛ تحقیقی بر اساس آراءِ بت لوین»، در: یادنامۀ استاد هرمز میلانیان، تهران، انتشارات هرمس.
-  طبیب‌زاده، امید، زیر چاپ2،« تناوب­های گذرایی در فارسی؛ تحقیقی بر اساس آراءِ بت لوین»، در: دوماهنامۀ جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس.
-  Fillmore, Ch., 1968, “The Case for Case”, in E. Bach and R. T. Harms, eds., 1-88.
-  Fillmore CJ. 1965. Indirect Object Constructions in English and the Ordering of Transformations. The Hague: Mouton
-  Fillmore, Ch.,  1977, “The Case for Case Reopened”, in P. Cole and J. M. Sadock, eds., 59-81.
-  Levin, B., 1993, English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation, University of Chicago Press, Chicago IL.
-  Levin, B., 2015, Semantics and Pragmatics of Argument Alternations: Annual Review of Linguistics.Vol. 1: 63-83. http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-linguist-030514-125141