نقد و معرفی کتاب راهنمای دستور ساختمند آکسفورد (2013)، به کوشش توماس هافمن و گریم تروزدال. آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

نوع مقاله: نقد

نویسنده

دکترای زبانشناسی، مدرس گروه زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود