معرفی، و نقد و بررسیِ فرهنگ لغات مخفف

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد