معرفی و نقد کتاب زبان گورانی گوراجوب، روستایی در غرب ایران، همراه با متون، دستور، و واژگان

نوع مقاله: نقد

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا