پیوستگی و همبستگی "زن" در تحلیل پیکره-بنیاد ضرب‌المثل‌های ایرانی:بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی همگانی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش بررسی و مقایسۀ پیوستگی و همبستگی ضرب‌المثل‌های مربوط به زن در دو فرهنگ‌ امثال‌وحکم و کوچه است. چهارچوب نظری تحلیل، فراکارکرد متنی هلیدی- متیسن است. روش پژوهش هم دارای مؤلفه‌های کیفی و هم رویکرد کمّی است که برگرفته از ابزارهای انسجام و  محاسبۀ میزان همبستگی بین تعداد واژه‌ها و تعداد عوامل پیوستگی براساس سنجه‌های همبستگی پیرسون، خی‌دو و میانه است. نتایج نشان می‌دهد هر دو عامل پیوستگی دستوری و واژگانی در دو فرهنگ به کار گرفته می‌شوند اما با توزیعی متفاوت؛ در %83/18 از  کوچه و %47/31 از امثال‌وحکم هیچ عامل پیوستگی وجود ندارد که در این موارد عامل انسجام حاصل از همبستگی است؛ سنجۀ پیرسون نشان می‌دهد در امثا‌ل‌وحکم بین تعداد واژه‌ها و تعداد پیوستگی، همبستگی بالاتری نسبت به کوچه وجود دارد که هر دو معنادار بوده (01/0p<) و نشان می‌دهد گفتمان ضرب‌المثل‌ها به لحاظ پیوستگی، پیوستاری می‌سازد که دو سوی آن بیشینگی و کمینگی است.

کلیدواژه‌ها