دربارۀ زبان آدم: نقد و بررسی کتابِ « زبانِ آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت»

نوع مقاله: نقد

نویسنده

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

10.22084/rjhll.2019.19406.1942

چکیده

در این مقاله، کتابِ «زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت» دِرِک بیکرتون بررسی و نقد شده است. بدین منظور ضمن اشاره به دلایل مورد توجه قرار گرفتن چنین کتاب­ هایی و مرور فصل­ های دوازده­ گانۀ کتاب مذکور، دیدگاه­ های منتقدان دربارۀ آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دیگری از این مقاله، ترجمۀ فارسی این کتاب نیز بررسی و نقد شده است. دیدگاه ­های بیکرتون دربارۀ «زبان آدم»، مبتنی بر نقد دو دیدگاهِ انسان ­محور و نخستی­ محور دربارۀ زبان و بر محور مفهوم کلیدیِ «بوم­نقش» شکل گرفته است. اصطلاح «بوم ­نقش» که ترجمۀ “niche” در متن مبدأ است، برآمده از متن­ های اکولوژی (بوم ­شناسی) است.

کلیدواژه‌ها


-  قربانی، رضا (1395)، اکولوژی عمومی، چاپ سوم، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  کارسون، راشل (1393)، بهار خاموش، ترجمه عبدالحسین وهاب­زاده، علیرضا کوچکی و امین علیزاده، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  مایر، ارنست (1388)، چه چیزی زیست­شناسی را بی­همتا می­سازد؟ ملاحظاتی دربار خودمختاری یک رشته علمی، ترجمۀ کاوه فیض­الهی، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  مایر، ارنست (1389)، جمعیت­ها، گونه­ها و تکامل: فرگشت زیستی و بیوسیستماتیک جانوری، ترجمۀ دکتر جمشید درویش، چاپ دوم، مشهد: انتشارات واژگان خرد.
-  ویلسون، ادوارد (1391)، سوسیوبیولوژی (زیست­شناسی اجتماعی)، ترجمۀ عبدالحسین وهاب­زاده، چاپ دوم، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  ویلسون، ادوارد (1393)، تنوع حیات: درسنامه­ی تنوع زیستی، ترجمۀ عبدالحسین وهاب­زاده، چاپ دوم، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  Arbib, Michael (2011), “Niche Construction and the Evolution of Language: Was Territory Scavenging the One Key Factor?”, in Interaction Studies, 12: 1, 162-193.
-  Bickerton, D. (1975), Dynamics of a Creole System. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Bickerton, D. (1976), “Didgin and Creole Studies”, in Annual Review of Anthropology, Vol. 5, 169-193.
-  Bickerton, D. (1977), Pidginization and Creolization: Language Acquisition and Language Universals. In Valdman (1977).
-  Bickerton, D. (1983), Creole Languages. Scientific American, 249(1): 116-22.
-  Blari, Sergio and Guillermo Lorenzo (2010), “Specters of Marx: A Review of Adam’s Tongue by Dreck Bickerton”, in Biolinguistics, 4.1: 116-127.
-  Dean, Falk (2009), Finding Our Tongues: Mothers, Infants, and the Origins of Language, New York: Basic Books.
-  Gaarber, Jostein (1991), Sophie’s World: A Novel about the History of Philosophy, New York: Farrar, Straus and Giroux.
-  Hauser, M. D., N. Chomsky, and W. T. Fitch (2002), “The language Faculty: Who has it, what is it, and how did it evolve?”, Science, 298: 1569-1579.
-  Kenneally, Christine (2009), “It’s not all talk: Two takes on language evolution confirm that this is a subject worthy of study”, in New Scientist, 7 March 2009, 46-47.آآییییی