بررسی متغیر زمان در گفتمان سه رئیس جمهور سابق تونس، مصر و لیبی(بن علی، مبارک و قذافی) با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دنشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

چکیده

مقاله پیش رو با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای به بررسی بسامد انواع زمان در سه سخنرانی پایانی رؤسای جمهور پیشین عرب می پردازد و بر این فرضیه استوار است که می توان با استفاده از متغیر زمان به میزان واقع گرایی، و جنبه های اصلی صدای دستوری در این سه سخنرانی دست یافت. مبنای نظری و کاربردی این مقاله، بر گرفته از دستور نظام مندی هلیدی است. پیکره زبان آن در مجموع شامل289 فعل است که بر اساس روش نمونه گیری انتخاب شده و 8 متغیر زمان در پیکره داده ها تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که در این سه سخنرانی، به ترتیب زمان حال61.58گذشته27.33% و آینده11.07%درصد افعال را شامل می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  احمدی، بابک (1388)، ساختار و تاویل متن، تهران: نشر مرکز.
-  جهانگیری، نادر (1378)، زبان بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه (مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات آگاه.
-  خفاجی، محمد عبدالمنعم و دیگران (1992). الأسلوبیة و البیان العربی، ط1، بیروت: الدار المصریة اللبنانیة.
-  سرایی، حسن (1373)، مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری، تهران: سمت.
-  سید حسینی، رضا (1381)، مکتب‌های ادبی، ج1 و2، تهران: انتشارات آگاه.
-  شعیری، حمیدرضا (1385)، تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان، چاپ اول، تهران: سمت.
-  عباسی، علی و‌ یارمند، هانیه (1390)، عبور از مربع معنایی به مربع تنشی: بررسی نشانه معناشناختی ماهی سیاه کوچولو، پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، شماره 3.
-  فتوحی، محمود (1390)، سبک‌شناسی: نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، تهران: انتشارات سخن.
-  فضل، صلاح (1995)، أسالیب الشعریة المعاصرة، ط1، بیروت: دارالآداب.
-  محمدی، محمد‌هادی و عباسی، علی (1381)، صمد: ساختار یک اسطوره، چاپ اول، تهران: چیستا.
-  مشهور، پروین دخت و فقیری، غلام محمد (1391)، بررسی انواع زمان در مثنوی مولوی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، مجله زبانشناسی و گویش‌های خراسان، شماره6، بهار و تابستان 1391، صص79-99.
-  معروف، یحیی (1390)، فن ترجمه: اصول نظری و علمی ترجمه، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
-  Asher, Ron. (1995). Encyclopedia of linguistics. Elsevier under the Pergamon Imprint.
-  Halliday M.A.K and. R. Hasan. (1976). Cohesion in english, London: Longman.
-  Halliday, M. A.K. (2005). An introduction to functional grammer. New York: Edward Arnold.
-  http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/10.
-  http://www.utopia-666.org/article-71138550.html.
-  Richter, Frank. (2005). Introduction to computational linguistics. Seminar fur sprachwissenschaft Eberharrd – karls – universitat Tubingen. Germany.
-  Steedman, Mark (2014). Standford Encyclopedia of Philsophy. Center for the study of language and information, Stanford university, Stanford CA 94 305.
-  Strazny, Philipp. (2005). Encyclopedia of linguistics. An imprint of the Taylor and Francis Group. New York. Oxon.
-  www.jordan4ever.com/showthread.
-  www.you tube.com/vid-20140820-wa0001.